KVKK


KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

 

Özel İstanbul Mahir İlkokulu-Ortaokulu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni ni okudum ve bu metin ile ilgili yeterli ve kapsamlı bir şekilde bilgilendim.Özel İstanbul Mahir İlkokulu-Ortaokulu ile paylaştığım genel ve özel nitelikli kişisel verilerimin, veri sorumlusu sıfatıyla Özel İstanbul Mahir İlkokulu-Ortaokulu tarafından aşağıda “Bilgilendirme ve Aydınlatma Metninde” ayrıntıları belirtilen usül ve amaçla işlenmesine, saklanmasına, üçüncü kişilerle paylaşılmasına, yurt dışına aktarılmasına, bu verilerimin gerektiğinde işlenmek üzere, kanunen yetkili gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, iş ortaklarına, alt işverenlerine, tedarikçilerine ürün ve hizmetlerini yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığı ya da herhangi bir alanda işbirliği yaptığı,  yurt içinde ve/veya yurt dışında bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara,  KVKK’ nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartları çerçevesinde aktarılmasına, kendi özgür irademle, açıkça rıza gösteriyorum.

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA METNİ

 

Maltepe İmamet Hitabet İlmi Araştırmalar Vakfı İktisadi İşletmesi (Özel İstanbul Mahir İlkokulu-Ortaokulu) olarak başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil, Özel İstanbul Mahir İlkokulu-Ortaokulu ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVKK’ da tanımlı şekli ile Özel İstanbul Mahir  İlkokulu-Ortaokulu olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 

 1. Toplanan veya işlenen kişisel veriler

 

Özel İstanbul Mahir İlkokulu-Ortaokulu tarafından sunulan eğitim ve öğretim hizmetleri ve yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında toplanan ve/veya işlenen Kişisel Veriler; öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, personelimizin, (işe müracaat sırasında özgeçmiş bilgileri ve özlük dosyası için gerekli bilgi ve belgeler) öğrenci velilerinin/vasilerinin, aday öğrenci velilerinin, okula gelen ziyaretçilerin, alt yüklenicilerimizin, tedarikçilerimizin ve bunların işçilerinin isim, soy isim, vesikalık fotoğrafı, T.C kimlik numarası, T.C. kimlik kartındaki bilgiler / nüfus cüzdanındaki bilgiler, adresleri, telefon numaraları vb. bilgiler ile; öğrencilerimizin ilkokul, ortaokul ve anadolu lisesi bilgileri, diploma bilgileri, okula giriş puanları, E-Okul bilgileri, T.C. Devleti tarafından okula kesin kayıt yaptırmak için uygulanan ve öğrencilerimizin girdikleri her türlü sınavların sonuç puanları, okul ücretlerinin ödenmesi ile ilgili banka ve banka hesap bilgileri, kredi kartı veya bankamatik kartı bilgileri banka ödeme bilgileri, banka ödeme dekontları, okuldaki eğitim hayatı boyunca öğrencinin aldığı notlar, yaptıkları proje ve ödevler, sunumlar, katıldıkları kulüp çalışmaları ve sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetler, öğrencilerimizin yüksek öğretim hayatlarına devam edebilmeleri için girdikleri sınavları ve bu sınavlardan aldıkları başarı puanları ile sıralamaları, öğrencilerimizin geçiş yaptığı diğer orta öğretim kurumlarının isimleri, geçiş puanları vb. bilgiler ile okulun yürürlükte olan mevzuat kapsamında almak zorunda olduğu öğrencinin sağlık durumu ile ilgili sağlık verileri, velilerin/vasilerin meslek bilgileri ile sosyo-ekonomik durumları ile ilgili bilgiler, iletişim bilgileri, (adres, cep telefonu, telefon, faks ve e-posta adresi) vb. diğer tüm bilgilerdir.

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanması, Yöntemi, İşlenmesi, İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

 

Kişisel verileriniz, Özel İstanbul Mahir İlkokulu-Ortaokulu ile olan ilişkinize bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Özel İstanbul Mahir İlkokulu-Ortaokulu birimleri ve ofisleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Bu şekilde toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (2) ve (3.) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Ayrıca, internet sayfamızı kullandığınızda, Özel İstanbul Mahir İlkokulu-Ortaokulu veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Özel İstanbul Mahir İlkokulu-Ortaokulu’nun düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 

 

 

Okula kayıt süreçleri kapsamında veri toplama amaçları:

 • Kayıt sürecinin başlatılması, işletilmesi, kayıt sürecinde toplanması gereken evraklara yönelik dosyaların düzenlenmesi
 • İlgili kişinin Özel İstanbul Mahir İlkokulu-Ortaokulu öğrencisi olduğu süre boyunca okul tarafından ihtiyaç duyulduğu takdirde çeşitli eğitim öğrenim süreçlerinde kullanılması
 • Burs ve mali yardım uygulamalarından faydalanma talebinde bulunan öğrencilerin okul başarıları ve finansal durumlarına istinaden taleplerinin değerlendirilmesi

Revir süreçleri kapsamında veri toplama amaçları:

 • 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında farklı sağlık kurumlarından alınan dinlenme ve istirahat raporlarının onaylanması, SSK kurumuna bildirilmesi ve kayıt altında tutulması
 • Okula kayıt olduktan sonra okul revirinde gerçekleştirilen ilk giriş muayenesinin ve Özel İstanbul Mahir İlkokulu-Ortaokulu öğrencilik yapılan yıllar boyunca periyodik sağlık muayenelerinin gerçekleştirilmesi ve sağlık dosyalarının oluşturulması
 • Öğrencilerin kişisel sağlık dosyalarının kayıtları kapsamında gerekli olması halinde öğrenci sağlık bilgilerinin Özel İstanbul Mahir İlkokulu-Ortaokulu içerisinde ilgili birimler ile paylaşılması

Rehberlik süreçleri kapsamında veri toplama amaçları:

 • Öğrencilerin kişisel, akademik ve psikolojik durumlarının değerlendirilmesi ve gelişimlerinin desteklenmesi
 • Öğrenciye yönelik değerlendirmelerin ve öğretmen, rehberlik gibi ilgili kişilerin gözlemlerinin kayıt altına alınarak durum takibinin yapılması
 • Veli toplantılarında veli ile öğrenci hakkında konuşulan önemli konuların, gerektiğinde öğrencinin faydasına yönelik aksiyonlar almak üzere, kayıt altına alınması
 • Gerekli görülen durumlarda öğrencilerin dışarıdan destek aldıkları uzmanlarla / psikolojik danışmanlarla bilgi alışverişinin sağlanması
 • Disiplin Kurulu’nda işlenen süreçlere yönelik kayıtların oluşturulması ve kayıt altına alınarak MEB tarafından gerçekleştirilecek denetimler için bilgi ve belgelerin hazır durumda bulunması
 • Özel İstanbul Mahir İlkokulu-Ortaokulu Programı kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Kaynaştırma Programına dâhil edilecek öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği usulünce belirlenmesi
 • Akran Destek Programı dâhilinde okula yeni başlayan öğrencilerin okula uyum sürecine ilkokul ve ortaokul rehberliği ve üst sınıf ortaokul öğrencilerinin birlikte yürüttüğü çalışmalarla destek olunması
 • Özel İstanbul Mahir İlkokulu-Ortaokulu öğrencilerinin Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) başvuru süreci çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği doğrultusunda öğrenciye ilişkin eğitsel değerlendirme süreçlerinin işletilmesi ve değerlendirme sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığı’na iletilmesi

Öğrenci İşleri Birimi tarafından yürütülen süreçler kapsamında veri toplama amaçları:

 • Öğrenci ile ilgili kurum içi süreçlerin işletilmesi için gerekli bilgilerin kayıt altına alınması, işletilmesi ve gerektiğinde ilgili taraflarla paylaşılması
 • Diploma alan ortaokul öğrencilerinin ve diplomanın ilgili öğrenciye teslim edildiğinin kaydının tutulması
 • Özel İstanbul Mahir İlkokulu-Ortaokulu’nun öğrencilerinin yıllık ders geçme başarısının takibinin yapılması ve MEB tarafından gerçekleştirilecek denetimlerde bilgilerin hazır durumda bulunması için E-Okul sistemine sonuçların işlenmesi

Genel eğitim öğretim süreçleri kapsamında veri toplama amaçları:

 • Öğrencinin akademik ve sosyal gelişimlerinin takip edilmesi
 • Öğrencinin akademik ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi
 • Öğrencinin akademik başarısının ölçülmesi

Kulüp ve sosyal etkinlikler, toplum hizmetleri çalışmaları ve uluslararası projeler kapsamında veri toplama amaçları:

 • Turnuvalara katılmak isteyen öğrenciler için ilgili federasyonun talep ettiği belgelerin hazırlanması
 • Okul yıllığı içeriğinin uygun bir şekilde hazırlanması
 • Gezilerde servis kullanılması durumunda ulaşımın sağlanması
 • Kulüp faaliyetleri sırasında öğrenci faaliyetlerinin gözlemlenmesi ve öğretmen görüşlerinin kayıt altına alınması, böylelikle istenmeyen bir davranış gözlemlendiğinde gerekli müdahalenin yapılabilmesi ve olası kamu denetimleri için kulüp dosyalarının hazır bulunması
 • Toplum hizmetleri projelerinin kayıt altına alınması,
 • Toplum hizmetlerine yönelik video ve fotoğraf kayıtlarının projeler adına açılan sosyal medya hesaplarında ve projelerin gerçekleştirildiği kurumlarla paylaşılması, video ve fotoğraf kayıtlarının kullanımıyla projelere yönelik kısa filmler oluşturarak öğrencilerin yaratıcılıklarının geliştirilmesi, projeye yönelik görsel ve işitsel kayıtlarla belgesel çalışmaları yürütülmesi ve bu çalışmaların sosyal medya hesaplarında paylaşılması
 • Yurtiçi ve yurtdışı konferans kayıt süreçlerinin işletilmesi, konferansı gerçekleştirecek kurumlar ile öğrenciler arasında iletişimin sağlanması
 • Yurt içi ve yurtdışında gerçekleştirilen konferanslar esnasında çekilen video ve fotoğrafların sosyal medya, e-bülten ve okulun internet sayfasında paylaşılması

Kütüphane süreçleri kapsamında veri toplama amaçları:

 • Okul kütüphanesinden alınarak öğrenciye geçici süreyle tahsis edilen kitapların, kitap tesliminde yaşanabilecek gecikmelere veya kayıplara karşı önlem almak maksatlı takibi
 • Okul kütüphanesinin sahip olduğu kitapların kayıtlarının alınması
 • Okunan kitaplara yönelik konu, yazar, okur kitlesi vb. kategoriler bazında istatistiksel kayıtların tutulması

Lise ve Üniversite danışmanlığı süreçleri kapsamında veri toplama amaçları:

 • Yurtiçi ortaokul geçiş sınavı hazırlık sürecinde öğrencilerin deneme sınavlarına tabi tutulması suretiyle başarı durumlarının takip edilmesi
 • Öğrencilerin yurtdışında lisans eğitimi almak üzere başvurdukları üniversite ve sınavlara yönelik süreçlerin işletilmesi ve desteklenmesi

Muhasebe, Satın alma ve Finans süreçleri kapsamında veri toplama amaçları:

 • Ödeme ve ilgili finansal planlamanın gerçekleştirilmesi, takip edilmesi ve kayıt altına alınması

Kampüs girişleri, kampüs içerisinde ve internet erişimlerinde güvenlik kapsamında veri toplama amaçları:

 • Kamera kaydı ve internet erişimlerinin kaydedilmesi suretiyle güvenliğin sağlanması,
 • Hizmet kalitesinin arttırılması
 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un Özel İstanbul Mahir İlkokulu-Ortaokulu yüklediği hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Kurumsal İletişim kapsamında veri toplama amaçları:

 • Özel İstanbul Mahir İlkokulu-Ortaokulu’nun akademik, sosyal, spor ve sanat alanındaki çalışmaları, öğrenci projeleriyle ilgili bilgileri kapsayan aylık e-bülten ve dergi gönderimlerinin yapılması
 • Özel İstanbul Mahir İlkokulu-Ortaokulu’nda gerçekleşen etkinlikler ile ilgili duyuruların sms, telefon, e-posta, sosyal medya ve okulun internet sayfasında paylaşılması

İnsan Kaynakları kapsamında veri toplama amaçları:

 • MEB ve 5510 sayılı İş Kanunu kapsamında mevzuatın zorunlu olarak istediği özgeçmiş, eğitim, mezuniyet, kimlik, adli sicil kaydı, sağlık bilgileri, vukuatlı nüfus kayıt bilgileri, banka hesap bilgileri, dernek, vakıf ve sendika üyelikleri bilgilerinin ile buna benzer bilgi ve belgelerin işlenmesi, saklanması, gerektiğinde resmi kurum, danışmanlık hizmeti alınan firmalar, çalıştığımız bankalar ve yargı organlarıyla paylaşılması

Güvenlik, Danışma ve Sekretarya kapsamında veri toplama amaçları:

 • Ziyaretçilerin, ad soyad, iletişim bilgileri, kayıt sürecinde toplanması gereken bilgiler güvenlik maksadıyla işlenmesi ve kayıt altına alınması

 

Bunlara ek olarak, Özel İstanbul Mahir İlkokulu-Ortaokulu kurumsal hafızasını korumak, mezunlarla iletişimimizi sürdürerek Mezunlar Derneği’mizin süreçlerini aktif olarak yürütmesini sağlamak amacıyla mezun öğrencilerimizin iletişim bilgilerini de kayıt altına alınmakta ve saklanmaktadır.

 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

 • Konferans, turnuva, gezi vb. etkinliklere katılımın gerçekleştirilebilmesi için etkinliği düzenleyen kurum ve kuruluşlarla kimlik verisi paylaşımı
 • Okula ve okulun öncülük ettiği etkinliklere ulaşımın sağlanması amacıyla okulun anlaşmalı servis firmalarıyla lokasyon ve iletişim bilgisi paylaşımı
 • Okul yıllığının hazırlanması sürecinde yayınevi ile fotoğraf paylaşımı
 • Okul bünyesinde gerçekleştirilen etkinliklere sosyal medya ve Özel İstanbul Mahir İlkokulu-Ortaokulu’na ait internet sitesinde yer vermek suretiyle görsel kayıtların paylaşımı
 • Öğrencilerin sağlıklarının gözetilmesi amacıyla okul yemekhanesi ve okulda görevli gıda mühendisi personel ile sağlık verisi paylaşımı
 • Öğrencinin psikolojik gelişiminin takibi ve desteklenmesi amacıyla gerekli görülen özel durumlarda –varsa- öğrencinin uzman danışman psikoloğu ile bilgi paylaşımı
 • Yurtdışı üniversite başvuru süreçlerinin yürütüldüğü aracı sistem ve platformlar ve üniversitelerle veri paylaşımı
 • Yurtiçinde üniversite ve liselere giriş sınavlarına hazırlık sürecinde deneme sınavı uygulamalarından faydalanılan yayıncılık firmaları ile veri paylaşımı
 • Okul ücretlerinin ödenmesi sürecinde anlaşmalı bankalarla sözleşmenin kurulmasından doğan veri paylaşımı yapmaktadır.

Kurumumuz tarafından toplanan kişisel verileriniz tabi olduğumuz yasal düzenlemelerde yer alan usul ve esaslara uygun bir şekilde, Kurumumuz tarafından verilen hizmetler ve yapılan sözleşmeler çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı, SGK, Bakanlıklar, Yargı Mercileri ve diğer yetkili kamu ve özel kurumlarla, verdiğimiz hizmetlerin devamını sağlamak veya devamı niteliğindeki hizmetlerin verilebilmesi amacı ile sözleşme ilişkisi içerisinde olduğumuz gerçek ya da tüzel kişilere, tedarikçilerimize, hukuk, mali ya da diğer danışmanlarımıza, denetçilere ve açık rızanızın bulunduğu diğer üçüncü kişilere aktarılabilecektir. Kişisel verilerinizi sadece Kurumumuz ile imzaladığınız sözleşme kapsamındaki hizmetlerin sunulması ile ilgili olan kişi ve taraflarla paylaşmaktayız.

 

 1. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

 

Kişisel verileriniz ve öğrenci transkriptleri yurtdışında akredite olduğumuz kurum ve kuruluşlara, öğrencilerin yurt dışında bulunan diğer eğitim kurumlarına kabulü, eğitim hizmetimizin kaliteli bir şekilde sunulması, öğrencilerimizin yurtdışına yapacağı seyahatler ve katılacağı organizasyonlara yönelik hazırlıklar ve yukarıda sayılan diğer amaçlarla aktarılabilecektir. Yurtdışına yapılacak veri aktarımında temel prensip verilerin aktarım yapıldığı ülkede de kişisel verilerin korunmasına ilişkin yeterli mevzuatın olmasıdır. Bununla birlikte veri aktarımı yaptığımız ülkelerde bu yönde yeterli bir korumanın bulunmaması halinde, ilgili ülkede veri aktarımının gerçekleştirildiği veri sorumlusu tarafından kişisel verilere ilişkin yeterli korumanın sağlanacağı ve verilerin aktarım amacı dışında kullanılmayacağı yazılı olarak taahhüt edilir ve gerekli olan Kişisel Verileri Koruma Kurulu nezdindeki izin prosedürü tamamlanır.

 

 

 

 1. Kişisel Verilerin Özel İstanbul Mahir İlkokulu-Ortaokulu tarafından Saklanması ve Güvenliğinin Temin Edilmesi ile Saklanma Süresi

 

Özel İstanbul Mahir İlkokulu-Ortaokulu, kişisel verilerinizi ancak ilgili mevzuatta ve / veya kurum içi politikalarda belirtildiği doğrultuda veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre boyunca muhafaza etmektedir. Bu kapsamda öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için öngörülen süreye uygun davranılmakta, böyle bir sürenin öngörülmediği durumlarda ise kurum içi politikalarda yer alan yönergeler doğrultusunda kişisel verilerin işlenme amacı için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması alinse kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

 1. Çerez politikası ve çerezler ile topladığımız kişisel veriler ve uygulamalar

 

Özel İstanbul Mahir İlkokulu-Ortaokulu web sitesi olan www.istanbulegitimkurumlari.com ile sadece tarayıcınızın diline ilişkin bilgileri toplamaktadır. Bunun dışında kullandığımız çerezler ile hâlihazırda herhangi bir kişisel verinizi toplamıyoruz. Ancak kullanacağımız çerezlerin ileride değişiklik göstermesi halinde çerez politikamızın ve dolayısıyla aydınlatma yükümlülüğümüzün içeriğinin değişiklik gösterebileceğini belirtmek isteriz.

 

7. Verilerin Güvenliği İçin Alınan Tedbirler

 

Özel İstanbul Mahir İlkokulu-Ortaokulu, bünyesinde kanunun 7’nci ve 12’nci maddesi göz önünde bulundurularak veri saklamada ve imhada teknik ve idari tedbirler alır. Alınan tedbirler aşağıda belirtildiği gibidir;

 

 

8.2.1 İdari Tedbirler

 • Özel İstanbul Mahir İlkokulu-Ortaokulu bünyesinde bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulması ve işletilmesi,
 • Kurum personelleri ve ilgili taraflar ile taahhütnameler ve gizlilik sözleşmelerinin imzalanması,
 • İş süreçleri üzerinde risk analizlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Varlık ve kişisel veri envanterlerinin oluşturulması,
 • Bilgi güvenliği politika ve prosedürlerinin işletilmesi,
 • Bilgi güvenliği ve kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında eğitimlerin düzenlenmesi ve değerlendirilmesi,
 • Kurum içi ya da bağımsız denetimler ile faaliyetlerin gözden geçirilmesi,
 • Yapılan işlemler için objektif delil üretecek kayıtların oluşturulması,

 

8.2.2 Teknik Tedbirler

 • Ağ ve uygulama hizmetleri kimlik doğrulama ile erişim gerçekleştirilmesi,
 • Ağ ve uygulama hizmetlerine erişimde şifreleme kullanılması,
 • Erişim kontrolü ve bilgiye erişim kısıtlamalarının uygulanması,
 • Zafiyet ve sızma testleri gerçekleştirilmesi,
 • Erişim kayıtlarının toplanması ve değerlendirilmesi,
 • Bilişim sistemlerinin kötü niyetli yazılımlara karşı uygulamalar aracılığı ile korunması.

 

 

8. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası

 

Veri Silme, İmha Etme ve Anonim Hale Getirme

Bu politikanın 8.1 maddesinde belirtilen şartların ortandan kalkması halinde, kişisel veriler Özel İstanbul Mahir İlkokulu-Ortaokulu tarafından kendiliğinden veya ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Bu hususta ilgili kişi tarafından Özel İstanbul Mahir İlkokulu-Ortaokulu’na başvurulması halinde;

 • İletilen talepler en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlanır ve ilgili kişiye bilgi verilir. Özel İstanbul Mahir İlkokulu-Ortaokulu bu talebi cevaplandırmak için kanunun öngördüğü üzere ücret-masraf talep etme hakkı saklıdır.
 • Talebe konu verilerin üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda, bu durum verilerin aktarıldığı üçüncü kişiye bildirilir ve üçüncü kişiler nezdinde gerekli işlemlerin yapılması temin edilir,
 • Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talep veri sorumlusunca Kanunun 13’üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı ilgili kişiye en geç otuz gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir.
 • Kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri kendiliğinden silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanı tarafımızca seçilir. Ancak, ilgili kişinin talebi halinde uygun yöntem gerekçesi açıklanarak seçilir.

8.3.1 Veri Silme

 

Basılı Doküman Üzerinde: Kişisel veriler geri döndürülemeyecek ve teknolojik çözümlerle okunamayacak şekilde ilgili kullanıcılara görünemez hale getirilir.

 

Bulut Çözümlerinde: Bulut sisteminde veriler silme komutu verilerek silinir ve veriye erişme yetkisi olan kullanıcıların varsa geri getirme yetkileri kaldırılır.

 

Dosya Sunucusunda: Dosya sunucusunda bulunan veriler silme komutu ile silinir veya dosya ya da dosyanın bulunduğu dizin üzerinde veriye erişme yetkisi olan kullanıcıların erişim haklarının kaldırılır.

 

Taşınabilir Ortamlarda: Flash tabanlı saklama ortamlarındaki kişisel veriler, şifreli olarak saklanır ve veri silineceği zaman tekrar geri getirilemeyecek şekilde biçimlendirilir.

 

Veri Tabanında: Kişisel verilerin bulunduğu ilgili satırların veri tabanı komutları ile (DELETE vb.) silinir.

 

Kurum Bilgisayarında: Kişisel verilere kimlik doğrulama ile erişim sağlanır ve işletim sistemi komutları kullanılarak silinir.

 

8.3.2 Veri İmha

 

Elektronik ve basılı dokümanlarda işlenen veri fiziksel imha yöntemi (parçalama, kırpma) kullanılarak ortam tekrar kullanılamaz hale getirilir.

 

8.3.3 Veri Anonimleştirme

 

Özel İstanbul Mahir İlkokulu-Ortaokulu anonimleştirme için verinin bulunduğu ortam ve işleme türüne göre değişken çıkarma, gürültü ekleme, mikro birleştirme yöntemlerinden biri kullanılır.

 

 

Veri

Saklama Süresi

İmha Süresi

Periyodik İmha Süresi

Öğrenci Dosyası

20 yıl

Saklama süresi sonu itibari ile 14 iş günü

6 Ay

Mezun Öğrenci Dosyası

20 yıl,

Saklama süresi sonu itibari ile 14 iş günü

6 Ay

Çalışan Personel Dosyası

20 yıl

Saklama süresi sonu itibari ile 14 iş günü

6 Ay

Ayrılan Personel Dosyası

20 yıl

Saklama süresi sonu itibari ile 14 iş günü

6 Ay

Etkinlik Kayıtları (video, fotoğraf vb.)

20 yıl

Saklama süresi sonu itibari ile 14 iş günü

6 Ay

Bina Giriş Kayıtları

15 gün

Saklama süresi sonu itibari ile 14 iş günü

6 Ay

Kamera Kayıtları

15 Gün

Saklama süresi sonu itibari ile 14 iş günü

6 Ay

İnternet ve Ağ Erişim Kayıtları

 

2 yıl

Saklama süresi sonu itibari ile 14 iş günü

6 Ay

İnternet Sitesi Çerez Kayıtları

2 yıl

Saklama süresi sonu itibari ile 14 iş günü

6 Ay

Sözleşmeler

20 yıl

Saklama süresi sonu itibari ile 14 iş günü

6 Ay

Dava Dosyaları

20 yıl

Saklama süresi sonu itibari ile 14 iş günü

6 Ay

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Kayıtları

20 yıl,

Saklama süresi sonu itibari ile 14 iş günü

6 Ay

Kişisel Veri Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale getirilmesi için kayıtlar

20 yıl,

Saklama süresi sonu itibari ile 14 iş günü

6 Ay

Muhasebesel ve Finansal veriler

20 yıl

Saklama süresi sonu itibari ile 14 iş günü

6 Ay

İnsan Kaynakları verileri

20 yıl

Saklama süresi sonu itibari ile 14 iş günü

6 Ay

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK Kapsamında Haklarınız

 

Kişisel veri sahipleri olarak her zaman;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

hakkına sahipsiniz.

 

Haklarınızın, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanılması mümkün olup, taleplerinizin yerine getirilmesini teminen okulumuzca yapılacak masrafları, KVKK’nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.

 

Rıza Gerektirmeyen Haller, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla Maltepe İmamet Hitabet İlmi Araştırmalar Vakfı İktisadi İşletmesi’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,  ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Özel İstanbul Mahir İlkokulu-Ortaokulu’nun  meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerin de Özel İstanbul Mahir İlkokulu-Ortaokulu’nun açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur.

 

Yayımlanan veya kamuya açıklanan ya da kanunlarda yer alan açıklık ilkesi uyarınca resmi sicillerde veya bilançolar ile faaliyet raporlarında yer alan veya kanunlardaki hükümler gereği kamunun aydınlatılması bakımından açıklamakla yükümlü olunan Veriler ile Özel İstanbul Mahir İlkokulu-Ortaokulu tarafından tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için ve/veya yasal zorunluluklar nedeniyle ve/veya kanunlarda sırları talep edebilecek kişilere Verilerin aktarılması yükümlülüğünün yerine getirilmesi için yapılacak Veri açıklama, kullanım ve aktarımlarının Özel İstanbul Mahir İlkokulu-Ortaokulu’nun sır saklama yükümlülüğüne tabi olmadığını ve bu Veriler için ayrıca bir muvafakatname alınmasına gerek kalmaksızın Özel İstanbul Mahir İlkokulu-Ortaokulu’nun, söz konusu Verileri ilgili kişilere açıklamaya, vermeye, işlemeye ve aktarmaya yetkilidir.

 

Kanun kapsamında uygun görülen süre 30 takvim günü içerisinde başvurunuza cevap verilmemesi durumunda veya başvurunuzun reddedilmesi, başvurunuza verilen cevabı yetersiz bulmanız durumlarında ilgili kişi olarak, Özel İstanbul Mahir İlkokulu-Ortaokulu’nun cevabını öğrendiğiniz tarihten itibaren 30 gün ve her halükarda başvuru tarihini takiben 60 takvim günü içerisinde Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.

 

Özel İstanbul Mahir İlkokulu-Ortaokulu zaman zaman işbu Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili aydınlatma yükümlülüğü kapsamında bu bilgilendirme yazısı içeriğini güncelleyebilir ve mevzuatta meydana gelecek değişiklikleri dikkate alarak ilave bilgilendirmeler yapabilir. Bu kapsamda zaman zaman web sitemizi ziyaret ederek Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili olarak hazırladığımız bilgilendirmeyi dikkatle okumanızı rica ve tavsiye ederiz.